Condicions generals de venda

Lona Publicitaria.com - Marta Pérez Roca - N.I.F. 39171861-D
  

1- Comandes

Tota comanda suposa l’acceptació per part del client de les presents condicions generals de venda i comporta la renuncia a l’aplicació de les seves condicions generals de compra..

No s’ens podrà fer responsables en cas d’interrupció del servei d’internet. El client declara conèixer els límits tècnics relacionats amb les tecnologies d’internet i els riscos particulars d’aquesta tecnologia..

L’anulació de la comanda no serà possible en el moment que el treball hagi passat a fase d’impressió..

2- Condicions de pagament

Prepagament mitjançant transferència bancaria.

La impressió no s’iniciarà fins haver comprovat l’ingrés.

3- Termini de lliurament

És el que figura en el pressupost, que comptarà a partir de la recepció i comprovació dels arxius, així com de la confirmació del pagament.

En cap cas, un retard en la producció no pot donar lloc a l’anul·lació de la comansa ni a una reclamació de danys i perjudicis.

Els terminis del transport no estan garantits.

  4- Força major

Es considera força major qualsevol esdeveniment que s’escapi del control d’una de les parts com, per exemple, la ruptura de subministrament de matèries primeres, tall elèctric o averies de màquines fent impossible l’execussió del treball en el termini convingut, vaga o bloqueig, interrupció dels mitjans de transport.

5- Reclamacions

Tot deteriorament de la mercaderia o del embalatge, error de quantitat, etc., constatats a la recepció han de ser anotats en l’albarà d’entrega i han de ser comunicats al transportista per correu certificat amb còpia a lonapublicitaria.com en el plaç de 48 hores.

En cas d’entrega defectuosa l’hi garantim el canvi de la mercaderia només si s’ha cursat una reclamació en un plaç màxim de 48 hores a partir de la data de recepció, excluient de manera expressa tots els danys i perjudicis soferts directa o indirectament.

6- Arxius informàtics

Se suposa que el client posseeix els drets de reproducció dels documents, imatges, logos, tipografies, etc. que confia a lonapublicitaria perque els imprimeixi, i que beneficien les lleis sobre la propietat intel·lectual. El client es fa totalment responsable dels danys que podrien ser invocats per altres persones.

Els arxius informàtics necessaris perquè lonapublicitaria.com pugui fabricar el producte imprès han de ser proporcionats pel client i han de ser conformes a les nostres exigències tècniques.

No ens fem responsables dels defectes d’impressió, de colorimetria, de caracters, de sobreimpressió, de textos tallats, conversions d’imatges, que estiguin presents en els arxius del client.

El client també reconeix estar informat que els programes de disseny no garantitzen mai un reproducció al 100% de l’arxiu que apareix en pantalla i que poden conduir a resultats diferents de una vista en pantalla o de una impressió de fotocopiadora.

Ens reservem el dret a rebutjar tota comanda que no cumpleixi amb les especificacions tècniques.

 7- Protecció de dades

En aplicació a la llei informàtica i a les llibertats, el client pot accedir a la informació que el concerneix, demanar la seva modificació o exigir no figurar més en la nostra base de dades.

Call Now Button